More countries to travel

Abkhazia Tour – 6 Days

Abkhazia-Tour-6-Days
Price:
1190 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
5 nights/ 6 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

Kalmykia Tour – 7 Days

Kalmykia-Tour-7-Days
Price:
710 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
6 nights/ 7 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

Belarus Tour – 6 Days

Belarus-Tour-6-Days
Price:
770 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
5 nights/ 6 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

East Germany Tour – 7 Days

East Germany Tour - 7 Days
Price:
850 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
6 nights/ 7 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

Bessarabia Tour – 6 Days

Soviet-Bessarabia-Tour-6-Days
Price:
750 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
5 nights/ 6 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

South Ossetia Tour – 7 Days

South Ossetia Tour - 7 Days
Price:
1740 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
6 nights/ 7 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

Chechnya Tour – 6 Days

Chechnya-Tour-6-Days
Price:
1260 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
5 nights/ 6 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

Dagestan Tour – 6 Days

Dagestan-Tour-6-Days
Price:
1190 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
5 nights/ 6 days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.

The Nagorno-Karabakh Tour – 7 Days

Azerbaijan tours
Price:
880 €
Traveltime:
all year bookable
Day/night:
6 Nights / 7 Days
Info:
The tour can be booked for 4 to 9 participants.